انرژی سبز

جلسه اول

جلسه دوم،

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنج

جلسه ششم

شرکت انرژی سبز

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

شرکت انرژی سبز

تهویه مطبوع

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم(دیاگرام سایکومتریک 1)

جلسه چهارم(دیاگرام سایکومتریک 2)

جلسه پنجم(طراحی فن کویل و چیلر)

شرکت انرژی سبز

سیستم های تبرید تراکمی

جلسه اول

جلسه دوم،بخش اول

جلسه دوم،بخش دوم