انرژی سبز

سوال 1

   دمای مرطوب شهر همدان درگرمترین روز سال ساعت 3 بعد از ظهر چند درجه فارنهایت است؟

سوال 2

      دمای خشک شهر تبریز درگرمترین روز سال ساعت 12 ظهر چند درجه فارنهایت است؟

سوال 3

حداکثر دمای داخل یک رستوران در تابستان چند درجه سلسیوس است؟

سوال 4

 فاصله دریچه های بازدید  لوله های فاضلاب تا قطر 4 اینچ حداقل چند متر است؟

سوال 5

کاربرد لوله های مختلف در ساختمان چیست؟

سوال 6

چیلر چیست و اجزای آنرا نام برید

سوال 7

ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎی ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺸﯽ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﺪ؟

سوال 8

ﻫﺪف از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺒﻊ ها در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

سوال 9

ساختمان 5 طبقه را در نظر بگیرید که در هر طبقه 4 نفر سکونت دارند. ظرفیت مخزن آب این ساختمان چقدراست؟

سوال 10

یک رستوران روزانه حدود 1000 نفر مراجعه کننده مرد و 450 نفر مراجعه کننده زن دارد. حداقل توالت و دستشویی مورد نیاز این ترمینال به ترتیب چقدر است؟

سوال 11

یک سرویس بهداشتی را در نظر بگیرید که در آن یک توالت فرنگی و یک روشویی و دوش قرار دارد. مساحت آن چقدر است؟

سوال 12

نوع کاربری رستوران، از نظر گونه بندی ساختمان چیست؟

سوال 13

گروه بندی رستوران  در شهر آبادان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی چقدر است؟