انرژی سبز

جزوات دانشگاهی

شرکت انرژی سبزصدر در تلاش است، جزوات دانشگاهی مورد نیاز مهندسین رشته های مکانیک ، تاسیسات و معماری را به صورت فایل های جداگانه و به منظور بهره برداری کاربردی ارائه نماید لازم به ذکر است به مدت محدود این جزوات به صورت رایگان در اختیار دانشجویان محترم قرار می گیرد.

Wait. What is WordPress?

Far far away, behind the word Mountains far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmark

How long do I get support?

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line

Do I need to renew my license?

Marks and devious Semikoli but the Little Blind Text didn’t listen. She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way.

تاسیسات مکانیکی والکتریکی​

ﺗﺎسیسات مکانیکی ساختمان: عبارت است تاسیسات سرمایشی (برودتی) ، تاسیسات گرمایشی (حرارتی)، سیستم آب سرد و گرم بهداشتی، سیستم فاضلاب و آب باران، لوله کشی گاز، سیستم آتش نشانی و سیستم تهویه ی هوا...
ادامه مطلب

How Do I Cancel My Orders Before I Make A Payment?

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line

How Do You Ship My Orders?

Marks and devious Semikoli but the Little Blind Text didn’t listen. She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way.
تاسیسات مکانیکی والکتریکی
جزوات دانشگاهی انرژی سبز gescool
جلسه اول
جزوات دانشگاهی انرژی سبز gescool
جلسه دوم
جزوات دانشگاهی انرژی سبز gescool
جلسه سوم
جزوات دانشگاهی انرژی سبز gescool
جلسه چهارم
جزوات دانشگاهی انرژی سبز gescool
جلسه پنجم
جزوات دانشگاهی انرژی سبز gescool
جلسه ششم

شرکت انرژی سبز

ترمودینامیک 2
جزوات دانشگاهی انرژی سبز gescool
جلسه اول
جزوات دانشگاهی انرژی سبز gescool
جلسه دوم
جزوات دانشگاهی انرژی سبز gescool
جلسه سوم
جزوات دانشگاهی انرژی سبز gescool
جلسه چهارم
جزوات دانشگاهی انرژی سبز gescool
جلسه پنجم
جزوات دانشگاهی انرژی سبز gescool
جلسه ششم

شرکت انرژی سبز

تهویه مطبوع
جزوات دانشگاهی انرژی سبز gescool
جلسه اول
جزوات دانشگاهی انرژی سبز gescool
جلسه دوم
جزوات دانشگاهی انرژی سبز gescool
جلسه سوم
جزوات دانشگاهی انرژی سبز gescool
جلسه چهارم(دیاگرام سایکومتریک 1)
جزوات دانشگاهی انرژی سبز gescool
جلسه چهارم(دیاگرام سایکومتردو 2)
جزوات دانشگاهی انرژی سبز gescool
جلسه پنجم(طراحی فن کویل و چیلر)
جزوات دانشگاهی انرژی سبز gescool
جلسه ششم (کانال کشی)

شرکت انرژی سبز

سیستم های تبرید تراکمی
جزوات دانشگاهی انرژی سبز gescool
جلسه اول
جزوات دانشگاهی انرژی سبز gescool
جلسه دوم ، بخش اول
جزوات دانشگاهی انرژی سبز gescool
جلسه دوم ، بخش دوم

شرکت انرژی سبز

سوال 11

یک سرویس بهداشتی را در نظر بگیرید که در آن یک توالت فرنگی و یک روشویی و دوش قرار دارد. مساحت آن چقدر است؟

سوال 10

یک رستوران روزانه حدود 1000 نفر مراجعه کننده مرد و 450 نفر مراجعه کننده زن دارد. حداقل توالت و دستشویی مورد نیاز این ترمینال به ترتیب چقدر است؟

سوال 9

ساختمان 5 طبقه را در نظر بگیرید که در هر طبقه 4 نفر سکونت دارند. ظرفیت مخزن آب این ساختمان چقدراست؟

سوال 7

ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎی ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺸﯽ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﺪ؟