انرژی سبز

سوال 1

   دمای مرطوب شهر همدان درگرمترین روز سال ساعت 3 بعد از ظهر چند درجه فارنهایت است؟

سوال 2

      دمای خشک شهر تبریز درگرمترین روز سال ساعت 12 ظهر چند درجه فارنهایت است؟

سوال 3

حداکثر دمای داخل یک رستوران در تابستان چند درجه سلسیوس است؟

سوال 4

 فاصله دریچه های بازدید  لوله های فاضلاب تا قطر 4 اینچ حداقل چند متر است؟

سوال 5

کاربرد لوله های مختلف در ساختمان چیست؟

سوال 6

چیلر چیست و اجزای آنرا نام برید

سوال 7

ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎی ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺸﯽ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﺪ؟

سوال 8

ﻫﺪف از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺒﻊ ها در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

سوال 9

ساختمان 5 طبقه را در نظر بگیرید که در هر طبقه 4 نفر سکونت دارند. ظرفیت مخزن آب این ساختمان چقدراست؟

سوال 10

یک رستوران روزانه حدود 1000 نفر مراجعه کننده مرد و 450 نفر مراجعه کننده زن دارد. حداقل توالت و دستشویی مورد نیاز این ترمینال به ترتیب چقدر است؟

سوال 11

یک سرویس بهداشتی را در نظر بگیرید که در آن یک توالت فرنگی و یک روشویی و دوش قرار دارد. مساحت آن چقدر است؟

سوال 12

نوع کاربری رستوران، از نظر گونه بندی ساختمان چیست؟

سوال 13

گروه بندی رستوران  در شهر آبادان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی چقدر است؟

سر فصل دوره:

1 کلیات
2 سیستم های سرمایشی
3 سیستم های گرمایشی
4 تعویض هوا
5 تخلیه هوا
6 کانال کشی √
7 دستگاه های گرم کننده و سرد کننده ویژه
8 تامین هوای احتراق
9 لوله کشی
10 دودکش
11 ذخیره سازی سوخت مایع
12 تبرید
13 کاهش فاصله مجاز
14 خورشیدی

تعویض هوا

دهانه ورود وتخلیه هوا

اندازه روزنه توری حفاظ دهانه ورود هوا

                                   حداقل (میلی متر)                           حداکثر (میلی متر)

ساختمان مسکونی                   6/5                                                  13    

سایر ساختمان ها                      6/5                                                 26    

 

سوال

حداقل فاصله دهانه خروجی هوا از سیستم تخلیه مکانیکی که حاوی بخارات قابل اشتعال است، از محدوده ملک چند
متر باید باشد؟


2/ الف) 3 ب) 9 ج) 1 د)

جواب – گزینه (ب) صحیح است.

تعویض هوای مکانیکی

در هر فضای ساختمان که امکان تهویه طبیعی نباشد، هوا باید به صورت مکانیکی تعویض شود.

تعویض هوای مکانیکی باید با یکی از روش های توزیع هوای رفت، هوای برگشت و ایما تخلیه هوا صورت گیرد. الف) مقدار هوای رفت هر فضا باید تقریبا برابر مجموع هوای برگشت و تخلیه هوا باشد. ب) این سیستم تعویض، در صورت لزوم، باید در داخل فضا فشار مثبت یا منفی برقرار کند.

 تعویض هوای مکانیکی ممکن است با تأسیسات تهویه مطبوع، یا تأسیسات مستقل و

جداگانه ای که بدین منظور طراحی و نصب می شود، انجام گیرد.

تعویض هوای فضاهای خالی از انسان

الف) فضاهای خالی از انسان، از قبیل کانال آدم رو، خزیده رو، فضای زیر شیروانی، انبار و | مانند آن. باید تعویض هوای طبیعی یا مکانیکی داشته باشد. ب) حداقل مقدار تعویض هوای مکانیکی این فضاها باید برابر 0.1 لیتر بر ثانیه بر متر مربع از سطح افقی هر فضا باشد. پ) سیستم تعویض هوای مکانیکی این فضاها باید وقتی کار کند که رطوبت نسبی آن از ۶۰ درصد بیشتر باشد. وقتی رطوبت نسبی کمتر از ۶۰ درصد باشد تعویض هوای مکانیکی لازم نیست .

سوال

تهویه اتاقی به مساحت 20 متر مربع بصورت طبیعی و با استفاده از دو بازشو با مساحت
یکسان انجام میشود. اگر بازشو ها به یک پاسیو باز شوند حداقل سطح مورد نیاز برای هر یک
از بازشو ها چند متر مربع است؟


1/ 0 د) 6 / 0 ج) 95 / 0 ب) 4 / الف)

جواب – گزینه (ج) صحیح است.

تعویض هوای طبیعی

تخلیه هوا

مسکونی
سرویس بهداشتی
رخت شویی
هواکش
آشپزخانه
مراکز نگهداری مواد خطرزا

تخلیه هوای آشپزخانه ی تجاری

آزمایش نشت کانال تخلیه هوای هود

سوال

در انتخاب هواکش نوع
II و I رعایت کدامیک از شرایط زیر الزامی است؟


الف) موتور برقی هواکش هود نوع
II باید در خارج از مسیر جریان هوای تخلیه قرار گیرد.
ب) موتور برقی هواکش هود نوع
I باید در خارج از مسیر جریان هوای تخلیه قرار گیرد.
ج) در کف محفظه هواکش دود نوع
II باید مجرای برای تخلیه روغن در نظر گرفته شود.
د) هواکش هود از نوع
II باید از نوع نصب روی خط باشد.

پاسخ:گزینه ب.

سوال

حداقل فاصله دهانه خروجی هوا از سیستم تخلیه مکانیکی که حاوی بخارات قابل اشتعال است، از محدوده ملک چند
متر باید باشد؟


2/ الف) 3 ب) 9 ج) 1 د)

جواب – گزینه (ب) صحیح است.

سوال

هواکش یک فضای چوب بری میتواند از چه نوعی باشد؟

الف)Airfoil
 ب) Backward
ج)Froward
 د) Radial 

جواب – گزینه (د) صحیح است

 

دهانه خروجی سیستم تخلیه هوای هود نوع یک