انرژی سبز

جدیدترین محصولات

فهرست مطالب

سوال 13

گروه بندی رستوران  در شهر آبادان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی چقدر است؟

 

جدیدترین محصولات

فهرست مطالب

سوال 12

نوع کاربری رستوران، از نظر گونه بندی ساختمان چیست؟

 

جدیدترین محصولات

فهرست مطالب

سوال 11

یک سرویس بهداشتی را در نظر بگیرید که در آن یک توالت فرنگی و یک روشویی و دوش قرار دارد. مساحت آن چقدر است؟

جدیدترین محصولات

فهرست مطالب

سوال 10

یک رستوران روزانه حدود 1000 نفر مراجعه کننده مرد و 450 نفر مراجعه کننده زن دارد. حداقل توالت و دستشویی مورد نیاز این ترمینال به ترتیب چقدر است؟

جدیدترین محصولات

فهرست مطالب

سوال 9

ساختمان 5 طبقه را در نظر بگیرید که در هر طبقه 4 نفر سکونت دارند. ظرفیت مخزن آب این ساختمان چقدراست؟

جدیدترین محصولات

فهرست مطالب

سوال 8

ﻫﺪف از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺒﻊ ها در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

جدیدترین محصولات

فهرست مطالب

سوال 7

ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎی ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺸﯽ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﺪ؟

 

جدیدترین محصولات

فهرست مطالب

سوال 6

چیلر چیست و اجزای آنرا نام برید

جدیدترین محصولات

فهرست مطالب

سوال 5

کاربرد لوله های مختلف در ساختمان چیست؟

جدیدترین محصولات

فهرست مطالب

سوال 4

 فاصله دریچه های بازدید  لوله های فاضلاب تا قطر 4 اینچ حداقل چند متر است؟