انرژی سبز

تخلیه هوا

مسکونی
سرویس بهداشتی
رخت شویی
هواکش
آشپزخانه
مراکز نگهداری مواد خطرزا

تخلیه هوای آشپزخانه ی تجاری

آزمایش نشت کانال تخلیه هوای هود

سوال

در انتخاب هواکش نوع
II و I رعایت کدامیک از شرایط زیر الزامی است؟


الف) موتور برقی هواکش هود نوع
II باید در خارج از مسیر جریان هوای تخلیه قرار گیرد.
ب) موتور برقی هواکش هود نوع
I باید در خارج از مسیر جریان هوای تخلیه قرار گیرد.
ج) در کف محفظه هواکش دود نوع
II باید مجرای برای تخلیه روغن در نظر گرفته شود.
د) هواکش هود از نوع
II باید از نوع نصب روی خط باشد.

پاسخ:گزینه ب.

سوال

حداقل فاصله دهانه خروجی هوا از سیستم تخلیه مکانیکی که حاوی بخارات قابل اشتعال است، از محدوده ملک چند
متر باید باشد؟


2/ الف) 3 ب) 9 ج) 1 د)

جواب – گزینه (ب) صحیح است.

سوال

هواکش یک فضای چوب بری میتواند از چه نوعی باشد؟

الف)Airfoil
 ب) Backward
ج)Froward
 د) Radial 

جواب – گزینه (د) صحیح است

 

دهانه خروجی سیستم تخلیه هوای هود نوع یک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.