انرژی سبز

سر فصل دوره:

 مقدمه
سیستم هاي تبرید تراکمی
چیلر تراکمی
اجزاي فرعی چیلر تراکمی
انواع کمپرسور
انواع کندانسور
انواع اواپراتور
انواع مبرد
چیلر جذبی
انتخاب چیلر از روي کاتالوگ
انواع برج خنک کننده

 

سيستم های مختلف سرمايشی :

سیستم هاي تبرید تراکمی
چیلر آبی، چیلر با کندانسور هوایی، داکت اسپلیت، اسپلیت یونیت و…
سیستم هاي تبرید جذبی
چیلر جذبی و ….
سیستم هاي تبرید تبخیري
کولر آبی، ایرواشر و …

اجزای فرعی سيکل چيلر ت راکمی:

شکل شماتیک سیکل چیلر تراکمی :

سیستم هاي تبرید تراکمی :

در سیستم هاي تراکمی گاز ابتدا توسط کمپرسورمتراکم م یگردد. این گاز سپس به کندانسور وارد شده توسط آب یا هواي محیط، خنک شده و به مایع تبدیل م یگردد این مایع با عبور از شیر انبساط یا لوله موئین وارد خنک کننده(اواپراتور) م یشود که در فشار کمتري قرار دارداین کاهش فشار باعث تبخیر مایع گردیده و در نتیجه مایع سرد کننده با گرفتن حرارت نهان تبخیر خود از محیط خنک کننده، باعث ایجاد برودت در موادي که با قسمت خنک کننده در ارتباطند م یگردد. سپس گاز ناشی از تبخیر، به کمپرسور منتقل م یشود.

فن کوئل سقفی :

مزایا

حذف کانال کشی
استقلال هر واحد
کنترل دماي اتاق ها به صورت جداگانه
عدم مصرف آب

معایب

برق مصرفی نسبتا زیاد
هزینه اولیه زیاد

انواع کمپرسورها:

نوع کمپرسور

رفت و برگشتی(پیستونی)

روتاري(دوار)

سانتریفیوژ(گریز از مرکز)

اسکرو(مارپیچی)

 

اسکرال(حلزونی) 

     کاربرد

چیلر/مینی چیلر/داکت اسپلیت/کولر
گازي

داکت اسپلیت/کولر گازي

چیلر آب خنک و هوا خنک بزرگ

چیلر هواخنک و آب خنک

  چیلرچند مداره /مینی چیلر/داکت اسپلیت/کولر گازي

چيلر ﺑﺎ کمپرسور سانتريفيوژ (گريز از مرکز)

چيلر ﺑﺎ کمپرسور اسکرال (حلزونی) :

کارکرد متناسب با میزان برودت مورد نیاز
پایین آمدن استهلاك
کاهش برق مصرفی
ضریب عملکرد بالا
طول عمر بالا
کارکرد کم صدا
بدون لرزش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Print Friendly, PDF & Email