انرژی سبز

سوال 8

ﻫﺪف از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺒﻊ ها در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.