انرژی سبز

سر فصل دوره:

 مقدمه
سیستم های تبرید تراکمی
چیلر تراکمی
اجزای فرعی چیلر تراکمی
انواع کمپرسور
انواع کندانسور
انواع اواپراتور
انواع مبرد
چیلر جذبی
انتخاب چیلر از روی کاتالوگ
انواع برج خنک کننده

 

سیستم های مختلف سرمایشی :

سیستم های تبرید تراکمی
چیلر آبی، چیلر با کندانسور هوایی، داکت اسپلیت، اسپلیت یونیت و…
سیستم های تبرید جذبی
چیلر جذبی و ….
سیستم های تبرید تبخیری
کولر آبی، ایرواشر و …

اجزای فرعی سیکل چیلر ت راکمی:

شکل شماتیک سیکل چیلر تراکمی :

سیستم های تبرید تراکمی :

در سیستم های تراکمی گاز ابتدا توسط کمپرسورمتراکم م یگردد. این گاز سپس به کندانسور وارد شده توسط آب یا هوای محیط، خنک شده و به مایع تبدیل م یگردد این مایع با عبور از شیر انبساط یا لوله موئین وارد خنک کننده(اواپراتور) م یشود که در فشار کمتری قرار دارداین کاهش فشار باعث تبخیر مایع گردیده و در نتیجه مایع سرد کننده با گرفتن حرارت نهان تبخیر خود از محیط خنک کننده، باعث ایجاد برودت در موادی که با قسمت خنک کننده در ارتباطند م یگردد. سپس گاز ناشی از تبخیر، به کمپرسور منتقل م یشود.

فن کوئل سقفی :

مزایا

حذف کانال کشی
استقلال هر واحد
کنترل دمای اتاق ها به صورت جداگانه
عدم مصرف آب

معایب

برق مصرفی نسبتا زیاد
هزینه اولیه زیاد

انواع کمپرسورها:

نوع کمپرسور

رفت و برگشتی(پیستونی)

روتاری(دوار)

سانتریفیوژ(گریز از مرکز)

اسکرو(مارپیچی)

 

اسکرال(حلزونی) 

     کاربرد

چیلر/مینی چیلر/داکت اسپلیت/کولر
گازی

داکت اسپلیت/کولر گازی

چیلر آب خنک و هوا خنک بزرگ

چیلر هواخنک و آب خنک

  چیلرچند مداره /مینی چیلر/داکت اسپلیت/کولر گازی

چیلر ﺑﺎ کمپرسور سانتریفیوژ (گریز از مرکز)

چیلر ﺑﺎ کمپرسور اسکرال (حلزونی) :

کارکرد متناسب با میزان برودت مورد نیاز
پایین آمدن استهلاک
کاهش برق مصرفی
ضریب عملکرد بالا
طول عمر بالا
کارکرد کم صدا
بدون لرزش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.