انرژی سبز

تاسیسات بهداشتی

مبحث شانزدهم
مقررات ملی ساختمان
تاسیسات بهداشتی
دکتر سید علی صدرواقفی

 • سر فصل مطالب:
   کلیات
   لوازم بهداشتی
   توزیع آب مصرفی در ساختمان
   تعیین قطر لوله های آب مصرفی در ساختمان
   لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان
   تعیین قطر لوله های فاضلاب بهداشتی در ساختمان
   لوله کشی هواکش فاضلاب بهداشتی ساختمان
   تعیین قطر لوله های هواکش فاضلاب بهداشتی در ساختمان
   لوله کشی آب باران ساختمان
   تعیین قطر لوله های آب باران در ساختمان
   بست و تکیه گاه
   آب خاکستری
   بازرسی طراحی تاسیسات بهداشتی

مطالب بیشتر Amazing

گالری تصاویر
محصولات انرژی سبز