انرژی سبز

سیستم های تبرید تراکمی

در سیستم های تراکمی تبرید گاز ابتدا توسط کمپرسورمتراکم می گردد. این گاز سپس بـه کندانسور وارد شده توسط آب یا هوای محیط، خنک شده و به مایع تبدیل می گـردد این مایع با عبور از شیر انبساط یا لوله موئین وارد خنک کننده(اواپراتور) می شود که در فشار کمتری قرار دارداین کاهش فشار باعث تبخیر مایع گردیده و در نتیجه مایع سرد کننده با گرفتن حرارت نهان تبخیر خود از محیط خنک کننـده، باعـث ایجـاد برودت در موادی که با قسمت خنک کننده در ارتباط ند می گردد. سپس گاز ناشـی از تبخیر، به کمپرسور منتقل می شود.

انواع کندانسورها

کندانسور آبی

آب سرد از برج خنک کننده وارد کندانسور شده و گاز مبرد را به مایع تبدیل می کند.مبرد داخل لوله، آب ورودی به اواپراتور را ـ در پوسته ـ خنک می کند و آب سرد به طرف فن کویل یا هواساز می رود و هوا را خنک می کند.

کندانسور هوایی

هوا توسط فن های روی کندانسور، گاز مبرد داخل کویل را خنک نموده و به مایع تبدیل می کند.

کندانسور تبخیری

در کندانسورهای تبخیری هم از آب و هم از هوا استفاده می شود و آب از تشتک پایینی کندانسور به نازل های آن پمپ شده و بعد از پاشیده شدن بر روی کویل کندانسور ، مجددا به تشتک می ریزد . هوا نیز به وسیله دمنده ای که در بالای کندانسور قرار گرفته از پایین کندانسور مکیده شده و از بالای آن خارج می شود.

 

شکل شماتیک سیکل تراکمی

شکل شماتیک سیکل تراکمی

تقسیم بندی بر اساس نوع کمپرسور

کمپرسورهای تبرید در واقع قلب یک سیستم تبرید هستندزیرا عمل آنها مکش گاز از اپراتور و رانش به طور کندانسور می باشد کمپرسور در قسمت مکش تولید فشار ضعیف و در قسمت خروجی تولید فشار زیاد می نماید که این گاز به نوبه خود در کندانسور مایع می گردد کمپرسور یا متراکم کننده در انواع مختلفی نقش متراکم کننده ماده مبرد را در یک چرخه سرمایشی به عهده دارد گوناگونی کمپرسور می‌تواند وجه تمایزی در انواع سیستم های تبرید تراکمی باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.