انرژی سبز

طراحی سیستم تهویه مطبوع

شرکت انرژی سبز

جلسه چهارم

جلسه پنجم

شرکت انرژی سبز

جلسه دوم(سیستم سرمایشی1)

جلسه سوم(سیستم سرمایشی2)

جلسه چهارم(مقایسه اقتصادی سیستم)

جلسه پنجم(گرمایش)

جلسه ششم(ایرادات تاسیساتی)

جلسه هفتم(تعویض هوا)

جلسه هشتم(کانال و دودکش)

شرکت انرژی سبز

جلسه چهارم(تعویض هوا)

جلسه پنجم(تعویض)

شرکت انرژی سبز
شرکت انرژی سبز

تاسیسات بهداشتی

جلسه چهارم

جلسه پنجم(ایرادات)

ازمون اجرا

شرکت انرژی سبز

جلسه چهارم

جلسه پنجم

تخلیه

انرژی سبز

دوره مهارت های اجرایی ساختمان

آبرسانی 1

ایرادات تاسیسات

انرژی سبز

تهویه پیشرفته

سیستم های موجود